انتشارات ویدا

انتشارات ویدا

انتشارات ویدا

مقالات
۳ / ۶ / ۱۳۹۶
 
به طور کلی در تعریف نشر دو دیدگاه وجود دارد: 1- دیدگاه عمومی: دیدگاه اول دیدگاه عمومی است که می‌گوید هر کس مطلبی را تولید و تکثیر نماید کار نشر را انجام داده است. مثل معلمی که جزوه‌های خود را تکثیر و در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد. 2- دیدگاه تخصصی: اما در دیدگاه دوم که دیدگاه تخصصی به نشر می‌باشد، انتشارات را به عنوان یک تجارت یا کسب و کار قلمداد می‌کند که به دنبال کسب سود است. مثل انتشار کتاب یا مجله.