انتشارات ویدا

انتشارات ویدا

انتشارات ویدا

ارتباط با مدیریت کپی‌رایت انتشارات ویدا

vrights@vidapub.com

 

ارتباط با مدیریت انتشارات ویدا
info@vidapub.com

ارتباط با دپارتمان ادبیات فانتزی، علمی‌تخیلی، وحشت انتشارات ویدا

vsfd@vidapub.com

 

ارتباط با روابط عمومی انتشارات ویدا
vpublic@vidapub.com

 

ارتباط با دپارتمان بزرگسال انتشارات ویدا
vad@vidapub.com


فرم تماس با ما